ระบบข้อมูลภูมิสารสนเทศด้านมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม

ด้วยกรมส่งเสริมวัฒนธรรมในฐานะหน่วยงานภาครัฐที่มีภารกิจในการอนุรักษ์ ฟื้นฟูพัฒนาต่อยอดส่งเสริมและถ่ายทอดแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม

ได้ตระหนักถึงความสําคัญของมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมของระดับจังหวัดจึงได้กําหนดโครงการส่งเสริมการดําเนินงานมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมขึ้น เพื่อเป็นการถ่ายทอดคุณค่าความสําคัญของมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมและเป็นประโยชน์ต่อการอนุรักษ์ฟื้นฟูปกป้องคุ้มครองรวมไปถึงการเผยแพร่และสร้างความตระหนักในปัจจัยต่างๆ ที่มีผลต่อมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม

map icon
วรรณกรรมพื้นบ้านและภาษา
map icon
0 ตำแหน่ง
map icon
ศิลปะการแสดง
map icon
0 ตำแหน่ง
map icon
แนวปฏิบัติทางสังคม พิธีกรรม ประเพณี และเทศกาล
map icon
0 ตำแหน่ง
map icon
ความรู้และการปฏิบัติเกี่ยวกับธรรมชาติและจักรวาล
map icon
0 ตำแหน่ง
map icon
งานช่างฝีมือดั้งเดิม
map icon
0 ตำแหน่ง
map icon
การเล่นพื้นบ้าน กีฬาพื้นบ้าน และศิลปะการต่อสู้ป้องกันตัว
map icon
0 ตำแหน่ง

รายการข่าวสาร